Tủ sấy - Tủ sấy chân không

mỗi trang
Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SN55plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SN55plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SN55plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SF55, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SF55, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SF55, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SF55plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SF55plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 53L loại SF55plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SN75, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SN75, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SN75, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SF75, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SF75, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SF75, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SF75plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SF75plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 74L loại SF75plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 108L loại SN110plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 108L loại SN110plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 108L loại SN110plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng108L loại SF110, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng108L loại SF110, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng108L loại SF110, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 108L loại SF110plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 108L loại SF110plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 108L loại SF110plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SN160, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SN160, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SN160, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SN160plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SN160plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SN160plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SF160, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SF160, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SF160, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SF160plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SF160plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 161L loại SF160plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SN260, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SN260, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SN260, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SN260plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SN260plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SN260plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SF260, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SF260, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SF260, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SF260plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SF260plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 256L loại SF260plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SN450, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SN450, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SN450, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SN450plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SN450plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SN450plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SF450, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SF450, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SF450, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SF450plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SF450plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 449L loại SF450plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SN750, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SN750, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SN750, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SN750plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SN750plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SN750plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SF750, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SF750, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SF750, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SF750plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SF750plus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy tiệt trùng 749L loại SF750plus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy Paraffin 32L loại UN30pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 32L loại UN30pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 32L loại UN30pa, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy Paraffin 53L loại UN55pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 53L loại UN55pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 53L loại UN55pa, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy Paraffin 74L loại UN75pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 74L loại UN75pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 74L loại UN75pa, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy Paraffin 108L loại UN110pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 108L loại UN110pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 108L loại UN110pa, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ sấy Paraffin 161L loại UN160pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 161L loại UN160pa, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy Paraffin 161L loại UN160pa, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN30, 32 lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN30, 32 lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN30, 32 lít

Call: 0981.967.066
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN30plus, 32 lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN30plus, 32 lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN30plus, 32 lít

Call: 0981.967.066
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF30, 32 Lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF30, 32 Lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF30, 32 Lít

Call: 0981.967.066
Tủ Sấy UN30, 32 Lít, Hãng Memmert - Đức

Tủ Sấy UN30, 32 Lít, Hãng Memmert - Đức

Tủ Sấy UN30, 32 Lít, Hãng Memmert - Đức

Call: 0981.967.066
TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066

Top

   (0)