Micropipet

mỗi trang
MICROMAN E M1000E , đơn kênh, thể tích thay đổi 100-1000 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M1000E , đơn kênh, thể tích thay đổi 100-1000 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M1000E , đơn kênh, thể tích thay đổi 100-1000 µL, hãng: Gilson

Call: 0981.967.066
MICROMAN E M250E , đơn kênh, thể tích thay đổi 50-250 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M250E , đơn kênh, thể tích thay đổi 50-250 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M250E , đơn kênh, thể tích thay đổi 50-250 µL, hãng: Gilson

Call: 0981.967.066
MICROMAN E M100E , đơn kênh, thể tích thay đổi 10-100 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M100E , đơn kênh, thể tích thay đổi 10-100 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M100E , đơn kênh, thể tích thay đổi 10-100 µL, hãng: Gilson

Call: 0981.967.066
MICROMAN E M50E , đơn kênh,  thể tích thay đổi 20-50 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M50E , đơn kênh,  thể tích thay đổi 20-50 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M50E , đơn kênh, thể tích thay đổi 20-50 µL, hãng: Gilson

Call: 0981.967.066
MICROMAN E M25E , đơn kênh,  thể tích thay đổi 3-25 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M25E , đơn kênh,  thể tích thay đổi 3-25 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M25E , đơn kênh, thể tích thay đổi 3-25 µL, hãng: Gilson

Call: 0981.967.066
MICROMAN E M10E , đơn kênh,  thể tích thay đổi 1-10 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M10E , đơn kênh,  thể tích thay đổi 1-10 µL, hãng: Gilson

MICROMAN E M10E , đơn kênh, thể tích thay đổi 1-10 µL, hãng: Gilson

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-300XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 20 µL - 300 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-300XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 20 µL - 300 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-300XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 20 µL - 300 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-2XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 0.1 µL - 2 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-2XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 0.1 µL - 2 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-2XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 0.1 µL - 2 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
PIPETMAN G P10mLG, đơn kênh,  thể tích thay đổi 1-10 mL, hãng: Gilson

PIPETMAN G P10mLG, đơn kênh,  thể tích thay đổi 1-10 mL, hãng: Gilson

PIPETMAN G  P10mLG, đơn kênh, thể tích thay đổi 1-10 mL, hãng: Gilson

Call: 0981.967.066
PIPETMAN G P5000G, đơn kênh,  thể tích thay đổi 500-5000 µL

PIPETMAN G P5000G, đơn kênh,  thể tích thay đổi 500-5000 µL

PIPETMAN G P5000G, đơn kênh, thể tích thay đổi 500-5000 µL

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-20XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 2 µL - 20 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-20XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 2 µL - 20 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-20XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 2 µL - 20 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit Rainin Classic Starter KitPR-START, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit Rainin Classic Starter KitPR-START, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit Rainin Classic Starter KitPR-START, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Rainin Classic Pipette PR-5000, đơn kênh, thể tích thay đổi,  hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-5000, đơn kênh, thể tích thay đổi,  hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-5000,đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Rainin Classic Pipette PR-200,đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-200,đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-200,đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Rainin Classic Pipette PR-20, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-20, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-20, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Rainin Classic Pipette PR-2, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-2, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-2, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Rainin Classic Pipette PR-10ml, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-10ml, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-10ml, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Rainin Classic Pipette PR-1000, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-1000, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-1000, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Rainin Classic Pipette PR-100, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-100, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-100, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Rainin Classic Pipette PR-10, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-10, đơn kênh, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Rainin Classic Pipette PR-10, đơn kênh ,thể tích thay đổi,  hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-200XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 200 µL - 2000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-200XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 200 µL - 2000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-200XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 200 µL - 2000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-2000XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 200 µL - 2000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-2000XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 200 µL - 2000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-1000XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 100 µL - 1000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-10XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 0.5 µL - 10 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-10XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 0.5 µL - 10 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-10XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 0.5 µL - 10 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-LTS 200,1000,5000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 200,1000,5000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 200,1000,5000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-100XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 10 µL - 100 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-100XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 10 µL - 100 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-1000XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 10 µL - 100 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-LTS 20,200,1000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-1000XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 100 µL - 1000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-1000XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 100 µL - 1000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-1000XLS+ đơn kênh, thể tích thay đổi 100 µL - 1000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L8-20μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L8-20μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L8-20μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L8-200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L8-200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L8-200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L12-20μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L12-20μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L12-20μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-5000XLS đơn kênh, thể tích thay đổi 500 µL - 5,000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-5000XLS đơn kênh, thể tích thay đổi 500 µL - 5,000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-5000XLS đơn kênh, thể tích thay đổi 500 µL - 5,000 µL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L12-200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L12-200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 20,200,1000 + L12-200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Pipet-Lite UNV Pipette SL-10MLXLS đơn kênh, thể tích thay đổi 1 - 10 mL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-10MLXLS đơn kênh, thể tích thay đổi 1 - 10 mL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Pipet-Lite UNV Pipette SL-10MLXLS đơn kênh, thể tích thay đổi 1 - 10 mL , hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-LTS 2,20,200,1000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 2,20,200,1000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 2,20,200,1000μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-UNV 20,200,1000uL, thể tích thay đổi, hãng: Rainin-Metller

Bộ kit PL-UNV 20,200,1000uL, thể tích thay đổi, hãng: Rainin-Metller

Bộ kit PL-UNV 20,200,1000uL, thể tích thay đổi, hãng: Rainin-Metller 

Call: 0981.967.066
Bộ kit PL-LTS 2,10,20,200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 2,10,20,200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Bộ kit PL-LTS 2,10,20,200μL, thể tích thay đổi, hãng:Rainin-Metller Toledo

Call: 0981.967.066

Top

   (0)