Bể cách thủy - Bể điều nhiệt

mỗi trang
Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40P, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40P, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40P, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40H, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40H, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40H, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 22 lít, Model: LO-BH522, Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể ổn nhiệt dầu 22 lít, Model: LO-BH522, Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể ổn nhiệt dầu 22 lít, Model: LO-BH522, Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 11 lít, Model: LO-BH310 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể ổn nhiệt dầu 11 lít, Model: LO-BH310 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể ổn nhiệt dầu 11 lít, Model: LO-BH310 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 4.5 lít, Model: LO-BG200 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 4.5 lít, Model: LO-BG200 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 4.5 lít, Model: LO-BG200 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 2 lít, Model: LO-BG160 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 2 lít, Model: LO-BG160 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 2 lít, Model: LO-BG160 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 6 vị trí, Model:LB-SD610 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 6 vị trí, Model:LB-SD610 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 6 vị trí, Model:LB-SD610 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 4 vị trí, Model:LB-SD410 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 4 vị trí, Model:LB-SD410 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 4 vị trí, Model:LB-SD410 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt 6 lít, Model:LB-WD316 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 6 lít, Model:LB-WD316 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 6 lít, Model:LB-WD316 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt 11 lít, Model:LB-WD321 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 11 lít, Model:LB-WD321 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 11 lít, Model:LB-WD321 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt 22 lít, Model:LB-WD522 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 22 lít, Model:LB-WD522 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 22 lít, Model:LB-WD522 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt 3 vị trí x 6 lít, Model:LB-WM631 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 3 vị trí x 6 lít, Model:LB-WM631 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 3 vị trí x 6 lít, Model:LB-WM631 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt lắc 25 lít, Model:LB-SW025 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt lắc 25 lít, Model:LB-SW025 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt lắc 25 lít, Model:LB-SW025 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt lắc 35 lít, Model:LB-SW035 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt lắc 35 lít, Model:LB-SW035 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt lắc 35 lít, Model:LB-SW035 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt lắc 60 lít, Model:LB-SW060 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt lắc 60 lít, Model:LB-SW060 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt lắc 60 lít, Model:LB-SW060 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt 3 vị trí x 11 lít, Model:LB-WM651 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 3 vị trí x 11 lít, Model:LB-WM651 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt 3 vị trí x 11 lít, Model:LB-WM651 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 7L loại ONE 7, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 7L loại ONE 7, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 7L loại ONE 7, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 10L loại ONE 10, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 10L loại ONE 10, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 10L loại ONE 10, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 14L loại ONE 14, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 14L loại ONE 14, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 14L loại ONE 14, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 22L loại ONE 22, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 22L loại ONE 22, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 22L loại ONE 22, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 29L loại ONE 29, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 29L loại ONE 29, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 29L loại ONE 29, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 45L loại ONE 45, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 45L loại ONE 45, Hãng Memmert/Đức

Bể ổn nhiệt dầu 45L loại ONE 45, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 23L, model: WTB24, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 23L, model: WTB24, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 23L, model: WTB24, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 7L, model: WTB6, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 7L, model: WTB6, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 7L, model: WTB6, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 10L, model: WTB11, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 10L, model: WTB11, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 10L, model: WTB11, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 17L, model: WTB15, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 17L, model: WTB15, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 17L, model: WTB15, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 37L, model: WTB35, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 37L, model: WTB35, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 37L, model: WTB35, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 51L, model: WTB50, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 51L, model: WTB50, Hãng Memmert/Đức

Bể cách thủy (bể điều nhiệt) 51L, model: WTB50, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
BÀN GIA NHIỆT ( BẾP GIA NHIỆT)

BÀN GIA NHIỆT ( BẾP GIA NHIỆT)

BÀN GIA NHIỆT ( BẾP GIA NHIỆT) - Model : DB-2 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
BỂ CÁCH THUỶ

BỂ CÁCH THUỶ

BỂ CÁCH THUỶ ( BỂ ĐIỀU NHIỆT) - Model : DK-98-IIA-H-4 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
BỂ CÁCH THUỶ (BỂ ĐIỀU NHIỆT)

BỂ CÁCH THUỶ (BỂ ĐIỀU NHIỆT)

BỂ CÁCH THUỶ (BỂ ĐIỀU NHIỆT) - Model : HHW21.600AII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
BỂ CÁCH THUỶ ( BỂ ỔN NHIỆT)

BỂ CÁCH THUỶ ( BỂ ỔN NHIỆT)

BỂ CÁCH THUỶ ( BỂ ỔN NHIỆT) - Model: HHW21.420AII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
BỂ LẮC ĐIỀU NHIỆT( BỂ LẮC CÁCH THUỶ)

BỂ LẮC ĐIỀU NHIỆT( BỂ LẮC CÁCH THUỶ)

BỂ LẮC ĐIỀU NHIỆT( BỂ LẮC CÁCH THUỶ) - Model: YC-S30 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB22

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB22

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB22
Call: 0981.967.066
Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB14

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB14

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB14
Call: 0981.967.066
Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB10

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB10

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB10
Call: 0981.967.066

Top

   (0)