Thiết bị đo môi trường

mỗi trang
Khúc xạ kế vi sai kỹ thuật số, Model: DD-7, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế vi sai kỹ thuật số, Model: DD-7, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế vi sai kỹ thuật số, Model: DD-7, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-007α, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-007α, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-007α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-7000α, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-7000α, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-7000α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-9000α, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-9000α, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-9000α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α-Bev, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α-Bev, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α-Bev, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α-Plus, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α-Plus, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000α-Plus, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-7000i, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-7000i, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-7000i, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-9000i, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-9000i, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-9000i, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000i, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000i, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000i, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000i-Plus, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000i-Plus, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số tự động, Model: RX-5000i-Plus, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: DH-10F, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: DH-10F, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: DH-10F, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: DH-10C, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: DH-10C, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: DH-10C, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: QR-HSO, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: QR-HSO, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: QR-HSO, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: QR-NaOH, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: QR-NaOH, Hãng: ATAGO

Khúc xạ kế kỹ thuật số, Model: QR-NaOH, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-Plato, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-Plato, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-Plato, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ Brix cầm tay, Model: WM-7, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: WM-7, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: WM-7, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo nồng độ Urine cầm tay, Model: UG-α, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ Urine cầm tay, Model: UG-α, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ Urine cầm tay, Model: UG-α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ khúc xạ cầm tay, Model: PR-BUTYRO, Hãng: ATAGO

Máy đo độ khúc xạ cầm tay, Model: PR-BUTYRO, Hãng: ATAGO

Máy đo độ khúc xạ cầm tay, Model: PR-BUTYRO, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo nồng độ dung dịch Dimethylformamide, Model: PR-40DMF, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ dung dịch Dimethylformamide, Model: PR-40DMF, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ dung dịch Dimethylformamide, Model: PR-40DMF, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ mặn cầm tay, Model: PR-100SA, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: PR-100SA, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: PR-100SA, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo nồng độ dung dịch Ethanol cầm tay, Model: PET-109, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ dung dịch Ethanol cầm tay, Model: PET-109, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ dung dịch Ethanol cầm tay, Model: PET-109, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo nồng độ dung dịch Hydro peroxit cầm tay, Model: PR-50HO, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ dung dịch Hydro peroxit cầm tay, Model: PR-50HO, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ dung dịch Hydro peroxit cầm tay, Model: PR-50HO, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo nồng độ Isopropyl cầm tay, Model: PR-60PA, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ Isopropyl cầm tay, Model: PR-60PA, Hãng: ATAGO

Máy đo nồng độ Isopropyl cầm tay, Model: PR-60PA, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ khúc xạ cầm tay, Model: PR-RI, Hãng: ATAGO

Máy đo độ khúc xạ cầm tay, Model: PR-RI, Hãng: ATAGO

Máy đo độ khúc xạ cầm tay, Model: PR-RI, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-301α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-301α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-301α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-201α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-201α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-201α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-101α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-101α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-101α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-32α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-32α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: PR-32α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ Brix cầm tay, Model: MASTER-HONEY/BX, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: MASTER-HONEY/BX, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: MASTER-HONEY/BX, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S28M, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S28M, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S28M, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S28α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S28α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S28α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S10M, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S10M, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S10M, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S10α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S10α, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S10α, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ Brix cầm tay, Model: MASTER-BX/S28M, Hãng: ATAGO

Máy đo độ Brix cầm tay, Model: MASTER-BX/S28M, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-BX/S28M, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066
Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S/MillM, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S/MillM, Hãng: ATAGO

Máy đo độ mặn cầm tay, Model: MASTER-S/MillM, Hãng: ATAGO

Call: 0981.967.066

Top

   (0)